Our Team Members

Manager : Mr. Biplab Saha

Shift Charge Engineer

   

 Mr. Avijay Sarkar

                   

 

Mr. Shirshendu Paul

Mr. Rupak Bhaduri

Mr. Asis Bhunia

SHIFT ENGINEERS

 1. Bibhas Chandra Samanta
 2. Prosenjit Chakraborty
 3. Arnab Das
 4. Biswa Ranjan Parida
 5. Ashok Sarkar
 6. Sujay Mondal
 7. Indranil Chakraborty
 8. Anupam Chakraborty
 9. Achintya Gowsami
 10. Mithun Roy
 11. Amlan Bhattacharjee
 12. Ayan Dey
 13. Ranadip Das
 14. Sumit Sen Gupta
 15. Prasenjit Karmakar
 16. Sudipta Adhikari
 17. Utpal saha
 18. Somnath Das